Aviso legal

 

INFORMACIÓN LEGAL

O presente documento de termos e condicións legais (o "Aviso Legal") ten como finalidade establecer e regular as normas de uso da páxina web www.experienciasdecalidade.gal  "Experiencias de Calidade" (a "Web").

En cumprimento do previsto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSICE), infórmase ao usuario que a titularidade do dominio da web "Experiencias de Calidade" pertence á AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA (en adiante, Agacal).

A Agacal é unha axencia pública autonómica que se encadra dentro das entidades instrumentais do sector público autonómico reguladas no título III da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Adscrita á Consellería do Medio Rural e con personalidade xurídica propia, foi creada en virtude do Decreto 52/2018, do 5 de abril, polo que se crea a Axencia Galega da Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos, e ten como principal obxecto o de constituírse no instrumento básico de actuación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de promoción e protección da calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintivos indicativos de calidade.

Contacto:
https://mediorural.xunta.gal/gl/conselleria/organismos-adscritos/axencia-galega-da-calidade-alimentaria

ACEPTACIÓN

A utilización da páxina web atribúe a condición de usuario e implica a aceptación de todas as condicións e termos de uso incluídos no presente Aviso Legal.

O usuario debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a páxina web, xa que as condicións de uso desta, recollidas nel, poden sufrir modificacións.

Algúns servizos accesibles para o usuario a través da páxina web poden estar sometidos a condicións xerais ou particulares que, de ser o caso, substituirán, completarán e/ou modificarán o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptadas polo usuario antes de iniciar a prestación do servizo correspondente. Así, de existir contradición entre este Aviso Legal e as condicións xerais ou particulares aplicables a determinados produtos ou servizos ofrecidos a través da páxina web, estas prevalecerán sobre aquel.

A prestación do servizo da Web ten unha duración limitada ao momento no que o usuario se atope conectado á Web ou a algún dos servizos que a través desta se  facilitan. A Agacal resérvase o dereito para modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación, configuración e contidos da Web mediante a publicación das ditas modificacións nun lugar visible desta coa fin de que poidan ser coñecidas polos usuarios ao iniciar a súa visita. Así mesmo, a Agacal resérvase o dereito para suspender ou poñer fin, en calquera momento e sen aviso previo, á totalidade ou parte dos servizos ofrecidos na Web.

Para acceder á información contida na Web e facer uso dos servizos ofrecidos, os menores de idade deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais. A responsabilidade na determinación dos contidos e servizos aos que acceden os menores de idade corresponde ás persoas a cuxo cargo se atopan. Como a través da internet é posible acceder a contidos que poden ser inapropiados para menores, infórmanse os usuarios da existencia de programas informáticos que permiten limitar ou controlar os contidos aos que poden acceder os menores.

OBRIGAS DO USUARIO

O usuario obrígase ao uso exclusivo da Web e todos os seus contidos para fins lícitos e non prohibidos, que non infrinxan a legalidade vixente e/ou poidan resultar lesivos dos dereitos lexítimos da Agacal ou calquera terceiro e a cumprir as condicións e termos de uso da páxina web recollidas neste Aviso Legal así como a cumprir as especiais advertencias ou instrucións de uso contidas nel ou na páxina web e a actuar conforme a lei, os bos costumes e as esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do produto ou servizo do que desfruta, absténdose de utilizar a páxina web de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento dela ou os bens ou dereitos da Agacal así como dos Vendedores, do resto dos usuarios ou, en xeral, de calquera terceiro.

De conformidade co parágrafo anterior, o usuario obrígase, na utilización da páxina web, a:

 • Facilitar información veraz e actualizada sobre os datos persoais cando se rexistra na área de cliente.
 • Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros no uso da páxina web.
 • Absterse de reproducir, copiar, distribuír, comunicar publicamente ou modificar os contidos da páxina web, salvo que se atope autorizado pola lei, pola Agacal ou por quen ostente a titularidade dos dereitos sobre eles.
 • Absterse de tentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos da Agacal, calquera outros terceiros e outros usuarios.
 • Non introducir, almacenar ou difundir a través da páxina web calquera contido que infrinxa a lei, a boa fe e a orde pública, o presente Aviso Legal e os outros textos legais da Web, ou que resulte prexudicial para terceiros.
 • Non destruír, alterar, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas ou documentos electrónicos da Agacal ou os Vendedores.

No caso de que, nalgún momento, ao Usuario se lle ofreza a posibilidade de inserir comentarios ou opinións na Web, deberá ter en conta que, en relación cos ditos comentarios:

 1. Se responsabilizará completamente dos contidos e opinións reflectidas, eximindo de calquera responsabilidade á Agacal.
 2. Están prohibidos todo tipo de contidos que recollan insultos ou teñan carácter vexatorio, especialmente os de contido racista, discriminatorio ou degradantes que atente de calquera forma a terceiros, e en particular, a título meramente indicativo e non exhaustivo, o usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:
  • de calquera forma, sexa contrario, menosprezar ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos tratados internacionais e no resto da lexislación;
  • induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública;
  • induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
  • incorpore, poña á disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública;
  • sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou extemporáneo, de forma que induza ou poida inducir a erro sobre o seu obxecto ou sobre as intencións ou propósitos do comunicante;
  • se atope protexido por calquera dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que o usuario obtivese previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
  • viole os segredos empresariais de terceiros;
  • sexa contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas;
  • de calquera xeito, menoscabe o crédito da Agacal ou os Vendedores;
  • infrinxa a normativa sobre segredo das comunicacións;
  • constitúa, de ser o caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal e, en xeral, que constitúa competencia desleal;
  • incorpore virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan danar ou impedir o normal funcionamento da rede, do sistema ou dos equipos informáticos (hardware e software) da Agacal ou de terceiros ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos ditos equipos informáticos;
  • provoque polas súas características (tales como formato, extensión, etc.) dificultades no normal funcionamento do Servizo;
 3. Non están permitidos os comentarios que non estean relacionados coa actividade ou os servizos ofertados pola Agacal.
 4. Está terminantemente prohibido a publicidade cara a outros sitios web, incluíndo ligazóns a outras páxinas ou referencias a terceiros, sen a autorización da Agacal.

O usuario responderá fronte á Agacal e fronte a terceiros de calquera dos danos e perdas que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento dos ditos compromisos.

A Agacal terá dereito a investigar e denunciar calquera das condutas mencionadas de acordo coa lei, así como a colaborar coas autoridades na investigación das ditas actuacións.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todos os contidos que se mostran ou se inclúen na páxina web e, en especial, deseños, textos, gráficos, botóns, software, bases de datos, fotografías, vídeos, nomes comerciais, marcas, fotografías, ou calquera outros elementos susceptibles de utilización industrial e comercial están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade da Agacal ou de terceiros que a autorizaron debidamente para a súa inclusión na páxina web.

Correspóndelle á Agacal o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos ditos contidos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. En ningún caso se concede ningunha licenza ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos nin se confire ningún dereito nin expectativa de dereito, en especial, de transformación, explotación, reprodución ou comunicación pública sobre os ditos contidos sen a previa autorización expresa da Agacal. A infracción dos dereitos citados nas presentes condicións e termos de uso da páxina web poderá dar lugar a procedementos xudiciais, civís ou penais.

Por iso, queda prohibida a reprodución, transmisión, adaptación, tradución, distribución, comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta á disposición, ou calquera outra explotación e/ou modificación, total ou parcial, sen previa autorización expresa da Agacal ou o seu lexítimo titular, de calquera contido incluído na Web.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados polos usuarios é responsabilidade exclusiva destes, polo que o usuario manterá indemne a Agacal  de calquera reclamación de terceiros derivada da utilización ilícita de contidos na Web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

A Agacal é a responsable do tratamento dos datos persoais subministrados polas persoas usuarias da páxina web ou obtidos a través da súa navegación. De acordo co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos persoais, comprométese a tratalos nos termos establecidos na política de privacidade desta páxina web e a respectar a súa obriga de segredo e confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

COOKIES

A páxina web unicamente utilizará dispositivos de almacenamento e recuperación de datos ("Cookies") cando o usuario dese o seu consentimento previo para iso, de acordo co que se indica na ventá emerxente do navegador do usuario cando accede por primeira vez á Web e nos demais termos e condicións que se indican na política de cookies.

HIPERLIGAZÓNS

O usuario que queira introducir ligazóns desde as súas propias páxinas web á da Agacal deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación, sen que o descoñecemento destas evite as responsabilidades derivadas da lei:

 • A ligazón unicamente vinculará coa páxina principal pero non poderá reproducila de ningún xeito (en liña, links, copia dos textos, gráficos, etc.).
 • Quedará en todo caso prohibido, de acordo coa lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan esta páxina ou permitan a visualización dos contidos a través dos enderezos da internet distintos aos desta e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos a ela de forma que: (I) produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nos usuarios sobre a verdadeira procedencia do servizo ou contidos; (II) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (III) sirva para aproveitar a reputación da marca e prestixio da Agacal; ou (IV) de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.
 • Non se realizarán desde a páxina que introduce a ligazón ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre a Agacal, os seus colaboradores, empregados, clientes, provedores ou sobre as actividades que desenvolve ou a calidade dos produtos que ofrece.
 • En ningún caso se expresará na páxina onde se sitúe a ligazón que a Agacal prestou o seu consentimento para a inserción deste ou que, doutra forma, patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.
 • Está prohibida a utilización de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta ou calquera outro signo distintivo da Agacal dentro da páxina do remitente, salvo nos casos permitidos pola lei ou expresamente autorizados pola Agacal, e sempre que se permita, nestes casos, unha ligazón directa coa páxina web na forma establecida nesta cláusula.
 • A páxina que estableza a ligazón deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: (i) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e aos bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etc.); (ii) induzan ou poidan inducir no usuario a falsa concepción de que a Agacal subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; (iii) resulten inapropiados ou non pertinentes coa actividade da Agacal en atención ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

En calquera caso, a Agacal resérvase o dereito para prohibir as ligazóns á súa páxina web e a esixir a súa retirada cando estas non cumpran as condicións esixidas neste apartado.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos prexuízos que se poidan causar a terceiros pola indebida ou ilexítima utilización da páxina web.

A Agacal non será responsable dos posibles danos ou perdas que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo dos sistemas electrónicos ou informáticos, motivados por causas alleas á Agacal, dos atrasos ou bloqueos no uso dos devanditos sistemas causados por deficiencias ou sobrecargas de liñas telefónicas, sobrecargas no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos.

A Agacal non será responsable dos danos ou perdas que cause calquera persoa que vulnere os sistemas de seguridade da Agacal. Corresponde en todo caso ao usuario dispoñer de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños, polo que a Agacal non se responsabiliza dos danos producidos nos equipos informáticos dos usuarios ou de terceiros durante a prestación do servizo na Web.

A Agacal tampouco será responsable dos danos e perdas que puidesen derivar da suspensión, cancelación ou interrupción dos servizos prestados na páxina web cando estes teñan a súa orixe na realización de operacións de mantemento e/ou actualización desta.

A Agacal non garante a veracidade nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos proporcionados por terceiros que puidesen aparecer na páxina web.

Do mesmo xeito, a Agacal non se responsabiliza dos contidos, produtos ou servizos que poidan visualizarse mediante ligazóns electrónicas, directa ou indirectamente, a través da páxina web, salvo naqueles supostos establecidos no artigo 17 da Lei 34/2002, do 12 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSI). No caso de que un usuario considere que existe un sitio enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados deberá poñelo en coñecemento da Agacal a través do enderezo de correo electrónico facilitado no apartado primeiro.

As ligazóns non representan necesariamente a existencia de relación entre a Agacal e os particulares ou entidades titulares das páxinas ás que dan acceso nin a recomendación promoción ou identificación da Agacal coas manifestacións, contidos ou servizos facilitados a través delas. A Agacal resérvase o dereito para retirar de modo unilateral e en calquera momento as ligazóns que aparecen na súa páxina web.

A Agacal non se responsabiliza das posibles discrepancias que poidan xurdir entre a versión dos seus documentos impresos e a versión electrónica destes publicados na súa páxina web. En caso de discrepancia prevalecerá a versión escrita sobre a electrónica.

USO DAS LINGUAS

O artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, garante o exercicio dos dereitos lingüísticos recoñecidos no ordenamento xurídico e, en particular, os referidos ao uso do galego nas relacións da cidadanía coa Administración pública de Galicia. Para estes efectos, o portal posibilitará o acceso aos seus contidos e servizos, como mínimo, en galego e castelán.

 

XURISDICIÓN E LEXISLACIÓN APLICABLE

As normas de uso que se atopan no presente Aviso Legal réxense pola Lei Española e a xurisdición será a dos xulgados e tribunais competentes en España.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través desta Web estará suxeito ao establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE ("Regulamento xeral de protección de datos" ou "RXPD"), a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais ("LOPDGDD") e demais normativa de aplicación. Os datos proporcionados polas persoas usuarias utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate. En ningún caso os datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado.

Este portal emprega cookies analíticas a través das cales se pode recadar a IP do seu dispositivo. Ao acceder o Portal informaráselle sobre este tratamento e as súas posibilidades de aceptación. A IP tratarase, con carácter único e exclusivo, para analizar a forma na que as persoas usuarias empregan o portal coa finalidade de mellorar o portal web. Os datos recadados conservaranse unicamente durante un prazo de 60 días para o cumprimento dos fins indicados.

En cumprimento do disposto no RXPD as persoas usuarias poderán, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, así como exercitar outros dos dereitos recoñecidos nos artigos 15 a 22 do mesmo ante o responsable do tratamento.

As persoas usuarias desta Web teñen á súa disposición toda a información relativa ao tratamento dos datos persoais levado a cabo pola Xunta de Galicia, incluíndo o modo en que poden exercitar os dereitos, o contacto cos delegados e delegadas de protección de datos e demais aspectos segundo os termos esixidos polo Regulamento xeral de protección de datos persoais, na seguinte ligazón: Información sobre protección de datos persoais

POLÍTICA DE COOKIES

Este portal, responsabilidade da Agacal, emprega cookies propias necesarias para o seu correcto funcionamento e cookies de terceiros con fins analíticos, así como ligazóns a portais de terceiros para poder compartir contido nas redes sociais. Pode aceptalas no botón "De acordo", así como obter máis información, configurar as súas preferencias ou rexeitar as cookies aquí.

A través da presente política de cookies preténdese informar o usuario de maneira clara e precisa sobre as cookies que se utilizan no noso sitio web (a "Política de Cookies").

QUE É UNHA COOKIE?

Unha cookie é un pequeno arquivo de texto que un sitio web pode descargar nun equipo co fin de obter e recuperar información cando vostede navega. As súas finalidades son variadas, por exemplo, recoñecelo como usuario/a ou obter información sobre os seus hábitos de navegación.

TIPO DE COOKIES QUE USA A WEB

As cookies empregadas neste portal poden clasificarse en tres categorías, aínda que unha mesma cookie pode estar incluída en máis dunha categoría:

Segundo o prazo de tempo que permanecen activadas:

 • Cookies de sesión: créanse de forma temporal e elimínanse unha vez que se abandona o sitio web.
 • Cookies persistentes: permanecen no navegador durante un período de tempo establecido e actívanse cada vez que se visita o sitio web que creou a cookie.

Segundo a entidade que as xestiona:

 • Cookies propias: aquelas enviadas ao seu equipo e xestionadas exclusivamente pola Xunta de Galicia, que só obteñen e conservan a información relativa aos datos de sesión e idioma. Son necesarias para o correcto funcionamento e visualización do portal por parte das persoas usuarias.
 • Cookies de terceiros: para o caso deste portal, aquelas que se envían desde un dominio xestionado por outra entidade distinta da Xunta de Galicia.

Segundo a súa finalidade:

 • Cookies técnicas: aquelas que permiten a navegación do usuario/a pola web e o emprego dos servizos dispoñibles.
 • Cookies analíticas: aquelas que permiten a medición e a análise do comportamento das persoas usuarias do portal co fin de introducir melloras nel.
 • Cookies de preferencias: aquelas que permiten lembrar información e personalizar a experiencia das persoas usuarias como, por exemplo, o idioma escollido.

Este portal emprega as seguintes cookies:

Cookie Finalidade Duración Política
JSESSIONID Manter activa a sesión da persoa usuaria e no idioma seleccionado Sesión Xunta de Galicia
SESSIONID Manter a sesión de usuario, facilitar compra e conservar idioma elixido en Mercar Experiencias Sesión Correos
alpha.shop.locale Mantén o dato do usuario para ter o mesmo idioma Sesión Correos
XSRF-TOKEN Evitar o Cross Site Request Forgery Sesión Correos
accept.cookie.policy Para manter ou non a mensaxe anunciando o uso das cookies Sesión Correos
FreshMarketer Mellorar a presentación da información no portal en función da actividade dos usuarios 60 días Xunta de Galicia
Facebook Instagram Servizos de análises de comportamento de usuarios no site Persistente Terceiros
Google Analytics Analítica e distinguir as persoas usuarias Persistente Terceiros

As cookies de terceiros indicadas no cadro e empregadas neste portal son de dous tipos:

 • Analíticas: permiten a medición e análise estatística da navegación das persoas usuarias mediante o uso da ferramenta Google Analytics. A información recollida por estas cookies é transmitida a Google de forma anonimizada, polo que estas non recollen datos persoais. En todo caso, se desexa rexeitar o seu uso, siga os pasos indicados en xestión das cookies.
 • Técnicas (redes sociais): permiten compartir o contido do portal en Facebook, Instagram e YouTube e descárganse pola propia rede social no caso de que as persoas usuarias empreguen esta funcionalidade e accedan ás ligazóns. A información recollida por estas cookies é almacenada e xestionada directamente polas redes. Estas empresas poden realizar transferencias de datos a países fóra da Unión Europea, polo que recomendamos consultar as súas políticas.

BASE XURÍDICA

A base xurídica do tratamento de datos derivado do uso de cookies é a do consentimento do usuario, manifestado a través da aceptación do recadro dispoñible para o efecto no aviso informativo.

O responsable deste sitio web pode utilizar cookies propias técnicas para as que non se require o consentimento do usuario, ao estar excluídas do ámbito de aplicación do artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

XESTIÓN DAS COOKIES

Se desexa restrinxir, rexeitar ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo, suxerímoslle que modifique a configuración do seu navegador. Obteña toda a información necesaria nos seguintes vínculos:

 • Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
 • Microsoft Edge: datos de navegación e privacidade
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Ademais, tamén o usuario pode xestionar o almacén das cookies do seu navegador e a súa desactivación a través de ferramentas como:

No caso de que decida rexeitar todas as cookies, informámoslle  que determinados servizos ou funcionalidades do portal poderían non responder correctamente.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE COOKIES

É posible que a política de cookies da nosa Web se actualice periodicamente. Por iso, recomendámoslle revisar esta política cada vez que acceda á nosa Web co fin de estar debidamente informado sobre como e para que usamos as cookies.